زبان ها

اخبار تصویری

همایش تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

لینک پخش همایش 

vuclass1.tabrizu.ac.ir/riapa

به شرکت کنندگان حضوری گواهی شرکت ارایه خواهد شد.

برای ورورد (با adobe connect )از قسمت Guest  و با وارد کردن نام خانوادگی به انگلیسی استفاده شود.